Sport & Spel vereniging voor mensen
   met een verstandelijke beperking

De Peppelaars © Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Website De Peppelaars.


Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.peppelaars.nl. Door

gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en

te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd door De Peppelaars en wordt beheerd door De Peppelaars.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen via website@peppelaars.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, benamingen,

logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door

intellectuele rechten en behoren De Peppelaars of derden toe.

Het is verboden zonder

voorafgaand schriftelijk akkoord van De Peppelaars de op en via deze website

aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te

reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of

anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe:

De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd,

vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op

de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch

niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.